Enter your search terms:
Top
 

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

2. E-mailmarketing: directe marketing door middel van e-mail.

3. Hosting: Overeenkomst aangaande het beschikbaar stellen van ruimte op een server ten behoeve van de website

4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met opdrachtnemer een Overeenkomst heeft afgesloten.

5. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Designique(KvK: 58149066), gevestigd te Bodegraven, aan de Dammekant 29

6. Overeenkomst: een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.

7. SEA: Search Engine Advertising

8. SEO: Search Engine Optimization

9. Servicepakket: Overeenkomst aangaande (technische) ondersteuning ten behoeve van het beheer/gebruik van de website

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2. Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. In onderling overleg kan van deze Algemene Voorwaarden (uitsluitend) schriftelijk worden afgeweken.

4. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

5. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 3. Offertes

1. Uitgebrachte offertes door Opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen.

2. Aanvaarding van een offerte dient schriftelijk, hierbij wordt mail geaccepteerd, te geschieden.

3. Opdrachtnemer kan de geldigheidsduur van een offerte eenmalig verlengen met 30 kalenderdagen.

4. Het staat Opdrachtnemer tevens vrij om een andere geldigheidsduur te hanteren, hetgeen door Opdrachtnemer uitsluitend schriftelijk kenbaar zal worden gemaakt.

5. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief de in te kopen goederen welke specifiek benodigd zijn ter voltooiing van de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Voorbeelden hiervan zijn fonts en tools.

Artikel 4. Website/webshop

1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht werkzaamheden uit te laten voeren door derden.

3. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle benodigde gegevens en/of documenten ter uitvoering van de Overeenkomst, tijdig zullen worden geleverd aan Opdrachtnemer.

4. Niet tijdige aanleveringen van de benodigde documenten en/of gegevens kan tot gevolg hebben dat de doorlooptijd van de Overeenkomst langer zal zijn.

5. Opdrachtnemer benadrukt dat er geen garantie gegeven kan worden met betrekking tot de doorlooptijd van de Overeenkomst.

6. Opdrachtnemer benadrukt dat er sprake is van een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Opdrachtnemer werkt dan ook uitsluitend op basis van uurtarief en eventuele inschattingen zijn slechts indicatief.

Artikel 5. Servicepakketten

1. Servicepakketten worden aangegaan voor de duur van minimaal het huidige kalenderjaar en worden automatisch verlengd voor de duur van één kalenderjaar tot wederopzegging.

2. Voordat de automatische verlenging wordt toegepast, zal het servicepakket, indien nodig, worden bijgesteld naar het verwachte aantal benodigde uren ter ondersteuning.

3. Er geldt een opzegtermijn van minimaal één maand, voor het einde van de contractduur.

4. Er wordt technische ondersteuning geboden in de vorm van:
● het technisch beheer van de website
● WordPress-core & plugins updates
● rapportage van website middels o.a. Google Analytics
● telefonische beschikbaarheid voor vragen
5. Bij overschrijding van meer dan 120% van de ingecalculeerde uren ten behoeve van ondersteuning, zal er een tussentijdse nacalculatie plaatsvinden en als zodanig worden gefactureerd aan Opdrachtgever.

Artikel 6. Hosting

1. Opdrachtnemer beschikt niet zelfstandig over een server, maar huurt opslagruimte van een derde partij.

2. Opdrachtnemer kan de prijs van het hostingpakket verhogen, indien dit ook bij de derde partij van toepassing is. De opdrachtnemer communiceert dit tijdig, uiterlijk 1 maand van te voren, naar de opdrachtgever.

3. Opdrachtnemer zal zich inspannen om te bewerkstelligen dat eventuele problemen aangaande Hosting worden opgelost.

4. Opdrachtgever verkrijgt nimmer toegang tot de server om de veiligheid en kwaliteit te kunnen waarborgen van de server.

Artikel 7. SEO/SEA

1. Voor zowel SEO als SEA geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

2. Opdrachtgever zal als eigenaar fungeren van de Analytics / AdWords-account.

3. Opdrachtnemer zal als beheerder fungeren van de Analytics / AdWords-account.

4. Wijzigingen door Opdrachtgever in advertising campagnes dienen op voorhand te worden gemeld bij Opdrachtnemer teneinde negatieve resultaten zoveel mogelijk te mijden.

5. Opdrachtnemer biedt geen enkele garantie op betere zoekresultaten voor zowel SEO als SEA.

Artikel 8. E-mailmarketing

1. Kosten ten behoeve van E-mailmarketing worden per kalendermaand vooraf in rekening gebracht.

2. Kosten worden op basis van een staffel in rekening gebracht en is afhankelijk van
o.a. het aantal ontvangers, het maximaal aantal verzendingen en de gekozen abonnementsvorm.

3. Tussentijdse opzegging is te allen tijde mogelijk, maar brengt geen restitutie met zich mee en de toegang zal omgaand worden geblokkeerd.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst per direct te beëindigen indien opdrachtgever in één van de volgende situaties verkeert:

● Faillissement
● Surseance van betaling
● WSNP
● Pre-pack
● Ontbinding/liquidatie
● Fusie
● Overname door derden

● Opdrachtgever de Overeenkomst niet (volledig) nakomt en/of er gerede twijfel bestaat dat Opdrachtgever de Overeenkomst niet (volledig) na zal komen.
● Er sprake is van aanstootgevend materiaal.
● Misbruik wordt gemaakt van de aangeboden diensten van Opdrachtnemer, zoals bijvoorbeeld het verspreiden van spam.

2. Bij ontbinding door Opdrachtnemer zal hetgeen aan gewerkte uren en eventuele kosten tot het moment van ontbinding in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.

3. Eventueel overeengekomen korting(en) komen tevens te vervallen indien de Overeenkomst tussentijds wordt beëindigd.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn na oplevering bij de Opdrachtgever.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

1. Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van 14 kalenderdagen.

2. Eventueel overeengekomen korting(en) komen te vervallen indien de factuur niet binnen de in dit artikel genoemde betaaltermijn wordt voldaan.

3. Verrekeningen van vorderingen over en weer is uitgesloten.

4. Vooraf ingekochte diensten worden bij tussentijdse beëindiging niet gerestitueerd en dienen derhalve te worden afgenomen.

5. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat facturatie uitsluitend per e-mail zal geschieden en zal Opdrachtnemer tijdig informeren over wijzigingen met betrekking tot e-mailadres en adresgegevens.

Artikel 12. Wijzigingen

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Artikel 14. Beveiliging en privacy

1. De Opdrachtgever geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan de Opdrachtnemer zijn Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie en beheerstaken van de Opdrachtnemer. Deze Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor De Opdrachtnemer en de hostingpartij de Opdrachtnemer en worden niet aan andere partijen verstrekt, tenzij de Opdrachtnemer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

2. De Opdrachtnemer onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) e-mail en/of bestanden van Klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij de Opdrachtnemer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

3. Voor zover de Opdrachtnemer middels de Opdrachtnemer Diensten Persoonsgegevens ten behoeve van de Opdrachtgever verwerkt, doet de Opdrachtnemer dit als bewerker van Persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG). De Klant zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de AVG voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart de Opdrachtnemer tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.

4. De Opdrachtnemer legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

5. De verantwoordelijkheid van het melden van datalekken ligt uitsluitend bij de Opdrachtnemer als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens van Klanten zelf die door de Opdrachtnemer worden opgeslagen.

6. Indien door de Klant middels de Opdrachtnemer Diensten Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart de Opdrachtgever de Opdrachtnemer tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze Persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de AVG.

7. Indien naar het oordeel van de Opdrachtnemer een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van de Opdrachtnemer of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is de Opdrachtnemer gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

8. Bij persoonsgegevens van derden die worden opgeslagen op of via de website van de Opdrachtgever rust de meldplicht voor het doorbreken van de beveiliging volledig op de Opdrachtgever, ook als deze gebruik maakt van het Systeem van de Opdrachtnemer.